Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

§ 1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest BS Alternatory Rozruszniki z siedzibą w Wasilkowie(16-010), ul. Wyszyńskiego 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG NIP: 966 176 10 48, Regon: 200290546 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą pocztową na powyższy adres, drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 509 460 899 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bs-com.pl

§ 2 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych właściwego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: administracja@bs-com.pl

§ 3 RODZAJ, CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów sklepu internetowego sprzedaży hurtowej dostępnego pod adresem www.bs-com.pl (dalej: sklep internetowy) oraz poprzez przesyłanie do Administratora wszelkiej korespondencji na adres pocztowy oraz skrzynki mailowe biuro@bs-com.pl
   
 2. Dane osobowe Klientów są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:
  • rejestracja konta w sklepie internetowym (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • złożenie zamówienia w sklepie internetowym (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • subskrypcja biuletynu informacyjnego (newsletter) (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • korzystanie z usługi chatu (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi chatu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obejmująca:
   • ustalanie, dochodzenie i egzekucję roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
   • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujące w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów,
   • zapewnianie bezpieczeństwa sieci i informacji,
   • marketing bezpośredni;
  • wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO), obejmujących m.in.:
   • obowiązki z tytułu rękojmi za wady,
   • obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości,
   • przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
     
 3. Rejestracja konta w sklepie internetowym wymaga podania następujących informacji:
  • adres e-mail,
  • firma Przedsiębiorcy i dane adresowe,
  • numer NIP,
  • telefon kontaktowy.
    
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga podania następujących informacji:
  • adres e-mail,
  • firma Przedsiębiorcy i dane adresowe,
  • numer NIP,
  • telefon kontaktowy.
    
 5. Skorzystanie z usługi chatu wymaga podania następujących informacji:
  • firma Przedsiębiorcy,
  • adres e-mail.
    
 6. Skorzystanie z usługi newsletter wymaga podania następujących informacji:
  • adres e-mail.
    
 7. Dane osobowe Klientów przechowywane są, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, przez następujący czas:
Podstawa prawna Okres przechowywania
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu działań Administratora podjętych na jej podstawie oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji
Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
ustalanie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu)
tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujące w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów do czasu wykonania umowy, a następnie nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową
zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji przez cały okres przechowywania danych
marketing bezpośredni przez okres trwania umowy
Wykonanie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
obowiązki z tytułu rękojmi za wady przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi
obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości
przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu
 1. Podanie danych osobowych BS Alternatory Rozruszniki jest w pełni dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (np. realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym lub dokonania rejestracji konta Klienta) lub wysłania newslettera lub skorzystania z usługi chatu.

§ 4 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom, w szczególności:
  • pracownikom i współpracownikom Administratora, których dostęp do danych Klienta jest niezbędny w celu wykonywania zobowiązań lub działań Administratora na rzecz Klienta,
  • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych,
  • podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, np. PayU, PayPal.
    
 2. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 5 MECHANIZM COOKIES

 1. Administrator stosuje niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej sklep internetowy (dalej: Użytkownik), w oparciu o które gromadzone są informacje pozwalające w szczególności na identyfikację urządzenia końcowego Użytkownika, jego numer IP i stosowaną przez Użytkownika przeglądarkę (tzw. cookies).
   
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów sklepu internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
   
 3. Użytkownik może dostosować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub usunąć je ze swojego urządzenia końcowego. Poniżej znajduje się zestawienie obejmujące sposób zmiany ustawień w zakresie stosowania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 4. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • cookies sesyjne – po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.
  • cookies trwałe – są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

   Zarówno mechanizm cookies sesyjnych, jak i mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
    
 5. Administrator wykorzystuje cookies własne w szczególności w celu uwierzytelnienia Klienta w sklepie internetowym i zapewnienia sesji (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi logować się na każdej podstronie sklepu internetowego.
   
 6. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrze m.in. w następujących celach:
  • zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics,
  • popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com,
  • udostępnianie Użytkownikom usługi chatu na żywo.

§ 6 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Klientom sklepu internetowego przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ),
  • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do sprzeciwu wobec:
   • przetwarzania przez Administratora danych Klienta na potrzeby marketingowe,
   • przetwarzania przez Administratora danych Klienta do celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.

​​​​
​​​​​W sytuacji, gdy sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie posiadał innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Klienta, dane te zostaną usunięte wobec przetwarzania, co do którego Klient wniósł sprzeciw.

 1. Zakres każdego z uprawnień określonych powyżej oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.
   
 2. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
   
 3. Klient może skorzystać z przysługujących mu uprawnień, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

 
§ 8 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
   
 2. Aktualna wersja Polityki Prywatności znajdować się będzie na niniejszej podstronie wraz z odnośnikiem do jej poprzedniej wersji.

Wasilków 20.01.2020