Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsze warunki określają zasady odpowiedzialności Sprzedającego, to jest BS Alternatory Rozruszniki z tytułu gwarancji jakości udzielanej na towar sprzedawany przez BS Alternatory Rozruszniki. Niniejsze warunki stosuje się w stosunku do sprzedaży dokonywanej na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych oraz osób prywatnych.

2. Na zakupiony towar BS Alternatory Rozruszniki udziela: − 12-miesięcznej gwarancji jakości dla towarów zakupionych od dnia 20.01.2020r. − 12-miesięcznej gwarancji jakości dla towarów zakupionych od dnia 20.01.2020r. W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna się od daty sprzedaży wynikającej z dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży na rzecz klienta końcowego przez ostatniego sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że gwarancja kończy się najpóźniej 12 miesięcy od daty dostawy towaru na rzecz Kupującego.

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze (ukryte wady produkcyjne lub materiałowe), które ujawniły się w okresie gwarancji.

4. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane, gdy okaże się, że:

a. wada w towarze powstała w wyniku nieprawidłowego zamontowania,

b. wada w towarze powstała podczas transportu,

c. towar był niewłaściwie używany, wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub niewłaściwie konserwowany,

d. nie stosowano zalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych,

e. awaria urządzenia, w którego skład wchodził reklamowany towar, spowodowała jej niewłaściwe funkcjonowanie lub uszkodzenie,

f. towar został uszkodzony mechanicznie przez Kupującego lub osoby trzecie,

g. wada zaobserwowana przez Kupującego nie występuje w normalnych warunkach eksploatacji,

h. towar został poddany samowolnej przeróbce, modyfikacji, naprawie lub został rozmontowany,

i. wada powstała w wyniku normalnego zużycia eksploatacyjnego towaru.

5. Zgłoszenia gwarancyjne będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez BS Alternatory Rozruszniki kompletnego zgłoszenia oraz towaru. Do zgłoszenia gwarancyjnego składanego po upływie 12 miesięcy od daty dostawy towaru Kupującemu, Kupujący jest zobowiązany dołączyć kopie dokumentów potwierdzających fakt i datę sprzedaży na rzecz klienta detalicznego I30- Warunki Gwarancji (pol.), rew. 04, Związane z: PO6.1; ważne od: 20.01.2020.,(paragon/rachunek/faktura) oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenie przez tego klienta wystąpienie wady. BS Alternatory Rozruszniki zobowiązany jest każdorazowo poinformować Kupującego o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia. Tryb postępowania odnośnie rozpatrywania roszczeń z tytułu gwarancji jakości został opisany w procedurze Pr-I/DZ Procedura rozpatrywania roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz niezgodności towaru z zamówieniem.

6. W przypadku uznania roszczenia z tytułu gwarancji, BS Alternatory Rozruszniki według swojego wyboru wymieni reklamowany towar na taki sam towar wolny od wad lub na towar podobny o parametrach nie gorszych niż towar reklamowany lub dokona zwrotu na rzecz Kupującego zapłaconej ceny w kwocie nominalnej w terminie 30 dni od daty uznania zgłoszenia gwarancyjnego.

7. W przypadku nieuznania roszczenia z tytułu gwarancji, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru na własny koszt w ciągu 7 dni od otrzymania stanowiska BS Alternatory Rozruszniki w przedmiocie nieuznania roszczenia. Jeżeli w terminie 30 dni od daty otrzymania odmowy uznania roszczenia Kupujący nie odbierze towaru, BS Alternatory Rozruszniki dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na rzecz Kupującego jakiegokolwiek odszkodowania.

8. BS Alternatory Rozruszniki nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Kupującego w związku z wystąpieniem wady i nie pokrywa kosztów montażu i demontażu towaru oraz innych ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z używaniem wadliwego towaru, jak i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone korzyści, w tym utratę klientów, zmniejszenie sprzedaży lub zysków, utratę dobrego imienia firmy lub szkód powstałych w związku z postępowaniem wszczętym przez osoby trzecie. BS Alternatory Rozruszniki nie pokrywa również kosztów transportu/wysyłki wadliwego towaru przez Kupującego do BS Alternatory Rozruszniki , ani kosztów transportu/wysyłki wadliwego towaru przez klienta końcowego do Kupującego.

9. W przypadku uznania reklamacji lub jakichkolwiek innych roszczeń przez Kupującego wobec jego klienta bez uprzedniego poinformowania BS Alternatory Rozruszniki o zgłoszonej reklamacji i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przez BS Alternatory Rozruszniki według zasad określonych w niniejszych Warunkach Gwarancji, BS Alternatory Rozruszniki zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji tak zarówno wobec Kupującego, jak i jego klienta.

10. Niniejsze zasady mają zastosowanie również w przypadku ponownych zgłoszeń gwarancyjnych tego samego produktu.

11. Zastrzega się, że niedopełnienie przez Kupującego jakichkolwiek Warunków Gwarancji lub Procedury rozpatrywania roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz niezgodności towaru z zamówieniem powoduje automatycznie utratę gwarancji.

12. W związku z wprowadzeniem przez Sprzedającego dobrowolnej gwarancji jakości, wyłącza się uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady towaru wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.